ประวัตินักวิจัยในโครงการวิจัย

ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา (อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)

ที่ปรีกษาโครงการ

สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Ph.D. Environmental Science (Air Pollution Engineering), University of Cincinnati, USA
M.Sc. Environmental Technology and Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
B.Sc. Public Health (Occupational Health), Mahidol University, Thailand
Email: supat.w@fph.tu.ac.th [CV]

อาจารย์สมโภค กิ่งแก้ว

หัวหน้าโครงการ

สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Ph.D. Candidate Environmental Engineering and Management, Asian Institute of Technology (AIT)
M.Sc. Environmental Engineering and Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
B.Sc. Public Health (Environmental Health Science), Mahidol University, Thailand
Email: sompoke.k@fph.tu.ac.th [CV]

ผศ.ดร.เอกบดนทร์ วินิจกุล

ผู้ร่วมวิจัย

สังกัด Environmental Engineering and Management Program, Asian Institute of Technology (AIT)
Ph.D. Environmental Engineering, University of Illinois at Urban-Champaign (UIUC) Urbana, IL, USA
M.Eng. Environmental Technology and Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
B.Eng. Environmental Engineering, Chiang Mai University, Thailand
Email: ekbordinw@ait.ac.th [CV]

นายพงศกร พันธุ์ภักดี

ผู้ช่วยนักวิจัยและประสานงานโครงการ

สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
M.Eng. Environmental Engineering and Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
B.Eng. Environmental Engineering and Disaster Management, Mahidol University, Thailand
Email: pongsakon.punpuk@gmail.com [CV]

นายกันตชัย ไพจิตโยธี

ผู้ช่วยนักวิจัย

สังกัด Environmental Engineering and Management Program, Asian Institute of Technology (AIT)
M.Sc. Environmental Engineering and Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
B.Sc. Public Health (Environmental Health), Thammasat University, Thailand
Email: kantachaiman@gmail.com [CV]